Category Archives: 特價機票優惠

加拿大航空 – 來往香港機票特價優惠

目的地 : 香港

客艙種類出發時段訂購日期價錢
經濟客艙 18.11.2019 - 10.12.2019 / 24.12.2019 - 10.03.2020 10/03/2020 $710.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
特級經濟客艙07.12.2019 - 12.12.2019 / 24.05.2020 - 28.06.2020 /
10.07.2019 - 21.08.2020 / 03.10.2020 - 23.10.2020 /
07.12.2020 - 12.12.2020
31.12.2019 $1,700.00 起 (含稅)
(有效期 12 個月)
商務客艙 24.12.2019 - 31.12.2019 / 16.01.2020 - 28.01.2020 15.12.2019 $3,000.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)

國泰航空 – 來往香港機票特價優惠


目的地 : 香港

客艙種類出發時段訂購日期價錢
經濟客艙 18.11.2019 - 10.12.2019 /
24.12.2019 - 10.03.2020
14.11.2019 $710.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
特級經濟客艙 24.12.2019 - 24.05.2020
15.08.2020 - 10.12.2020
直至另行通告為止 $2,000.00 起 (含稅)
(有效期 6 個月)
商務客艙 24.12.2019 - 31.12.2019 /
16.01.2020 - 28.01.2020
15.12.2019 $3,200.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)