Category Archives: 最新推出

最新推出

加拿大航空 – 來往香港機票特價優惠

目的地 : 香港

客艙種類出發時段回程時段訂購日期價錢
經濟客艙 01.09.2022 - 06.12.2022 /
24.12.2022 - 24.05.2023 /
15.08.2022 - 06.12.2023
$1,452.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)
特級經濟客艙 22.08.2022 - 02.10.2022 /
24.10.2022 - 06.12.2022 /
08.01.2023 - 24.05.2023 /
22.08.2023 - 02.10.2023
$2,600.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)
商務客艙 $6,700.00 起 (含稅)
(有效期 12 個月) 

國泰航空 – 來往香港機票特價優惠


目的地 : 香港

客艙種類出發時段訂購日期價錢
經濟客艙 15.08.2022 - 06.12.2022 /
24.12.2022 - 24.05.2023 /
15.08.2023 - 06.12.2023
$1,452.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)
特級經濟客艙 15.08.2022 - 06.12.2022 /
24.12.2022 - 24.05.2023 /
15.08.2023 - 06.12.2023
$2,600.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)
商務客艙 $5,700.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)


2

 

本地精裝遊 (更新)